Menu

SAP po mojemu

O zintegrowanym systemie informatycznym SAP, służącym do zarządzania firmą Poznawanym krok po kroku od strony modułów logistycznych. Na studiach i samemu. O tym, że SAP może być tez pasją. I o tym, że SAP nie zawsze musi oznaczać STRESS AND PANIC

PO PROSTU PROJEKT CZ.III

piotrkrawiec

Witam wszystkich.

W dzisiejszym wpisie ciąg dalszy tego co zostało wcześniej opisane w dwóch pierwszych wpisach PO PROSTU PROJEKT. Dzisiaj chciałem pokazać, jakie przykładowe konfiguracje dla zakładu mogą wystąpić przy definiowaniu MRP w konfiguracji, a także pokazać działanie i znaczenie przy konfiguracji zakładu transakcji OMS2

 

 KONFIGURACJA  MRP DLA ZAKŁADU – PARAMETRY MRP DLA ZAKŁADU I AKTYWACJA PLANOWANIA MRP

Koncepcja planowania zapotrzebowania materiałowego ( ang. material requirements planning) w SAP  ma w gruncie rzeczy bardzo jasny cel.
Planowanie to ma za zadanie pokryć zapotrzebowanie na materiały, biorąc pod uwagę obecny i przewidywany poziom popytu na nie. Pokrycie zapotrzebowania jest kalkulowane na podstawie zapasów i otwartych zamówień oraz zleceń.
Samo wdrożenie koncepcji MRP dla zakładu w SAP, należy rozpocząć od aktywowania w konfiguracji planowania zapotrzebowania materiałowego. Możemy to zrobić za pomocą transakcji konfiguracyjnej OMDU, bądź też wybierając w drzewie konfiguracji ścieżkę: SPRO → SAP Reference IMG → Production → Material Requirements Planning → Planning File Entries → Activate MRP and Set Up Planning File.

SAP_Transakcja_OMDU_pierwszy_ekran_konfiguracja_aktywacja_mrp_w_zakadzie

Na kolejnym ekranie transakcji OMDU, odnajdujemy na liście nowo utworzony zakład i zaznaczamy obok tego zakładu checkbox, odpowiadający za aktywację MRP w nowo utworzonym zakładzie, a następnie zapisujemy.

SAP_Transakcja_OMDU__konfiguracja_ekran_na_ktrym_aktywujemy_mrp_dla_nowo_utworzonego_zakadu

Następnym etapem będzie konfiguracja parametrów MRP w zakładzie. Parametry dla zakładu można tworzyć od podstaw, można je też skopiować z innego zakładu w systemie, jeżeli mamy taką możliwość. W naszej pracy skorzystamy z możliwości kopiowania parametrów MRP z innego zakładu przy konfiguracji.
W tym celu należy skorzystać z transakcji konfiguracyjnej OPPQ, do której ścieżka w drzewie konfiguracji to SAP Reference IMG → Enterprise Structure → Production → Material Requirements Planning → Plant Parameters → Carry Out Overall Maintenance of Plant Parameters.
W transakcji tej wybieramy najpierw przycisk Copy, a potem w dodatkowym oknie wpisujemy oznaczenie zakładu z którego kopiujemy dane i oznaczenie zakładu, do którego kopiujemy dane.

 Sap_Transakcja_OPPQ_ustanawiane_parametrw_mrp_dla_zakadu_w_konfiguracji

Po skopiowaniu parametrów system generuje komunikat o przeniesieniu parametrów z jednego zakładu do drugiego.

 

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MRP DLA ZAKŁADU - GRUPA MRP I KONTROLER MRP

Następnym krokiem w konfiguracji MRP, może być w zależności od potrzeb firmy, ustanowienie grup planowania zapotrzebowania materiałowego ( ang. MRP Group ). Grupa taka jest rozwiązaniem w przypadku kiedy np. jakaś pula materiałów, ma inne parametry planowania MRP i te ogólne ustanowione dla zakładu nie są wystarczające. Ustawienia MRP dla takiej grupy materiałów są brane pod uwagę przy przebiegu ogólnym MRP lub przy przebiegu MRP dla tego konkretnego materiału, wraz z danymi podstawowymi materiału dla MRP. Grupy takie, wraz ze strategią planowania, trybem zużycia i horyzontem planowania są ustanawiane w transakcji OPPR, dla której ścieżka w drzewie konfiguracji to: SPRO → SAP Reference IMG → Production → Material Requirements Planning → MRP Groups → Carry Out Overall Maintenance of MRP Groups

Na pierwszym ekranie transakcji OPPR, wpisujemy nazwę zakładu dla którego tworzymy grupy MRP, a także wybieramy sposób tworzenia takiej grupy ( można je konfigurować od podstaw, można też, tak jak zrobimy w niniejszej pracy, kopiować takie grupy z innych zakładów). Jeżeli kopiujemy dane, to wybieramy po wpisaniu oznaczenia zakładu przycisk kopiowania.

 SAP_Transakcja_OPPR_pierwszy_ekran_wybr_zakadu_i_metody_ustanawiana_grup_MRP

 

Na kolejnym ekranie transakcji, gdzie pojawi się dodatkowe okno, wpisujemy zakład z którego w przypadku kopiowania przenosimy grupy MRP, a także zakład do którego kopiujemy takie grupy.

 SAP_Transakcja_OPPR_EKRAN_Z_DODATKOWYM_OKNEM_W_KTRYM_OKRELAMY_ZAKAD_Z_KTREGO_KOPIUJEMY_DANE_I_DO_KTREGO_KOPIUJEMY

Jeżeli mamy wypełnione okno w transakcji OPPR tak jak powyżej, to wtedy wybieramy przycisk kopiowania i tak kopiujemy dane dotyczące grupy MRP do nowego zakładu.

Kontroler MRP to osoba lub grupa osób, która odpowiada za monitorowanie dostępności określonych materiałów. Numer który w konfiguracji przypisuje się określonemu kontrolerowi MRP, może służyć jako kryterium selekcji do raportów dotyczących np. przebiegu MRP dla danego kontrolera. Materiały, które mają być objęte przebiegiem MRP, muszą mieć przypisanego w danych podstawowych materiału kontrolera MRP odpowiedzialnego za nie.
Transakcja za pomocą której definiujemy kontrolera MRP to OMD0. Ścieżka w drzewie konfiguracji dla tej transakcji to: SPRO → SAP Reference IMG → Production → Material Requirements Planning → Master Data → Define MRP Controllers
Na pierwszym ekranie tej transakcji wybieramy przycisk „new entries” jeżeli definiujemy zupełnie nowe dane kontrolera MRP,  lub „copy as” jeżeli kopiujemy dane.

SAP_Transakcja_OMi0_pierwszy_ekran_konfiguracja_definiowanie_kontrolera_MRP

Na kolejnym ekranie tej transakcji wpisujemy takie dane dotyczące kontrolera. Podstawowe dane to zakład w którym tworzymy dane dla kontrolera MRP oraz oznaczenie kontrolera.

SAP_Transakcja_OMi0_konfiguracja_definiowanie_kontrolera_MRP_ekran_gdzie_wpisujemy_zakad_oraz_oznaczenie_dla_kontrolera_mrp1

 

W tym momencie po wpisaniu i zapisaniu koniecznych danych, utworzymy w systemie kontrolera MRP.

  TRANSAKCJA OMS2 – KONFIGURACJA AKTUALIZACJI ILOŚCIOWEJ I WARTOŚCIOWEJ DLA MATERIAŁU

W transakcji konfiguracyjnej OMS2, ustalamy dla określonych typów materiałów to, że mogą być one zarządzane na poziomie danych podstawowych dla materiałów danego typu, zarówno od strony ilościowej jak i wartościowej, na poziomie określonego obszaru wyceny. W przypadku aktualizacji wartościowej oznacza to, że wszelkie operacje związane ze zmianą wartości dla danego indeksu od strony finansowej, będą automatycznie odnotowywane na odpowiednich kontach księgi głównej.
Ścieżka w drzewie konfiguracji do tej transakcji to : SPRO→ SAP Reference IMG → Logistics General → Material Master → Basic Settings → Material Types → Define Attributes of Material Types.
Na pierwszym ekranie tej transakcji zaznaczamy wybrany typ materiału, a następnie wybieramy opcję quantity/value updating.

 SAp_Transakcja_OMS2_pierwszy_ekran_konfiguracja_aktualizacja_wartociowa_i_ilociowa_dla_typu_materiau

Po przejściu do kolejnego okna, zaznaczamy opcje „quantity updating” i „value updating” przy nowo utworzonym obszarze wyceny.

SAp_Transakcja_OMS2__konfiguracja_zaznaczone_opcje_aktualizacji_wartociowej_i_ilociowa_dla_typu_materiau

W tym momencie możemy zapisać naszą konfigurację aktualizacji wyceny dla typu materiału( tu materiał typu FERT). Przy wdrażaniu systemu należałoby postąpić w podobny sposób jak powyżej, z każdym typem materiału, o którym wiadomo, że będzie się z nim na danym systemie pracować ( np. ROH, HALB, etc.).

 

 

 

© SAP po mojemu
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci